Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er du funksjonshemma og treng dør-til-dør-transport for å delta i aktivitetar på lik line med alle andre, kan du søkje om TT-kort. Kortet dekkjer ei viss mengd reiser og du betalar ein eigendel for kvar tur. TT-ordninga skal brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

  Kriterium/vilkår

  Du kan vanskeleg nytte det ordinære kollektivtilbodet i kommunen. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunane å organisere ei ordning med tilrettelagd transport.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Denne tenesta er ikkje lovpålagd. Sjå fylkeskommunale retningsliner.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Vedlegg

  Legeerklæring

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:34
  Gyldig til
  2020-11-30