Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskott til etablering i eigen bustad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om tilskot til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Tilskotet kan brukast til å kjøpe, byggje eller til å refinansiere eigen bustad.
  Om du får tilskot, og kor mykje du kan få avheng av økonomien ditt og kor stort startlån du kan betene.

  Målgruppe

  • Personar med nedsett funksjonsevne
  • Flyktningar
  • Sosialt vanskelegstilte

  Kriterium/vilkår

  Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.
  Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til etablering i eigen bustad.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt § 14 i bustøttelova.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Rettleiar for tilskot til tilpassing

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Tilskot til etablering blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Skjema


  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

  Vedlegg

   

  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV Midt-Agder
  Telefon:55 55 33 33
  Postadresse:Hunsøya, 4700 Vennesla
  Besøksadresse:Hunsøya næringspark, 4700 Vennesla
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:00
  Gyldig til
  2020-11-30