Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Tilskott til drenering - søknad

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Grøfting - søknad om tilskott

  Tenesteomtale

  Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord - til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det også bli gjeve tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

  God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlingar. Store delar av dyrkajorda i Noreg har for dårleg drenering. Det gjev dårlege veksttilhøve for plantane og ofte vanskelege innhaustingsforhold. Resultatet er mindre avlingar med dårlegere kvalitet. Dårleg drenert jord gjev òg større risiko for tap av jord og næringsstoff til vatn og utslepp av klimagassar til luft.

  Tilskotet kan ein ikkje gje der tiltaket fører til

  • monaleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • stor fare for flaum og vassureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

  Tilskot kan ein heller ikkje gje der tiltaket er starta før tilskotet er innvilga.

  Målgruppe

  Eigar av, eller føretak som leiger jordbruksareal med behov for ny drenering

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Kulturminnemyndet (kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan involvere interesser innanfor deira fagområde.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknader skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

  Vedlegg

  Obligatorisk vedlegg:
  • kart med grøfteskisse
  Andre aktuelle vedlegg:
  • avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidlegare drenering eller planering.

  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Kommunen gjer vedtak om søknaden. Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda i kommunen ståande, kan du klage vidare til Fylkesmannen.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:31
  Gyldig til
  2020-11-30