NMSK-midlar

Du kan søke om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK. Kommunen får tildela NMSK-midlar i frå Fylkesmannen i Agder, og kommunen prioriterar kva midlane kan nyttast til innanfor gitte rammer. Etter søknad kan det gis kommunale NMSK-tilskot til:

  • Markflekking 30 %
  • Skogplanting 20%
  • Ungskogpleie 30 %
  • Nybygging og ombygging av skogsvegar 25 – 40 %  
  • Skogsdrift med taubane, hest o.a. 60 – 90 kr/m3

I Setesdal har ein vedteke felles retningsliner for handsaming av søknadar og  like tilskotssatsar. Retningslinene følgjer under:
Skogkultur
Skogsvegar
Drift med taubane, hest o.a.

Meir om tilskotsordning i skogbruket finn du her

Tilskot til tettare planting som klimatiltak

Det gis tilskot til tettare nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterande skogareal

Meir om tettare planting finn du her