Rundskrivet omtalar kva for tildelingskriterium, krav til søknad, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein også få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Riksantikvaren.

Vi tek atterhald om at Stortinget vedtek alle ordningane.

Informasjonsbrev om tilskotsordninga for 2015
Rundskriv T-1/14