Tilskotordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppa er barn og unge i alderen 1 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å havne i utanforskap. Enkelte aktivitetstypar kan ha ei meir avgrensa målgruppe, dette kjem fram i forskriften.

Kven kan søkje?

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkje om tilskot

Kva kan du søkje om tilskot til?

Kultur-, fritids- og ferieakvititet, jobbtilbod og rettleiing, utstyrssentral, lokal fritidskasse, kultur og aktivitetskort, aktivitetsguide, los/ungdomslos, open møteplass, utprøving av arbeidsmodellar, koordinering av lokalt arbeid for målgruppa, annan lokal aktivitet.

Korleis søkje?

Ein søkjer via Bufdir sin søknadsportal: http://bufdir.no

Søknadsfrist: 17.12.21