Bygland kommune sitt hovudnummer   37 93  47 00  
       
Ordførar Sigbjørn Åge Fossdal   915 47 815
Varaordførar Olav Neset   922 81 444
Kommunedirektør Aasmund Lauvdal 37 93 47 12 954 96 178
       
Kommunedirektøren sin stab      
       
Plan og utvikling      
Leiar/ass.kommunedirektør Kåre Einar S. Larsen   905 85 268
Fagleiar Plan Sonja Lien Skjevrak   901 51 154
Ingeniør byggesak Liv Elin Frøysnes Berg   913 55 771
       
Økonomi- og næring      
Stabsleiar økonomi og næring Knut Olav Forgard   416 68 308
Økonomi- og næringskonsulent Liv Åsne A. Andersen   911 34 810
Økonomikonsulent Anne Brit Lien 37 93 51 41  
Lønsansvarleg Leiv Rygg Langerak 37 93 52 81  
       
Personal- og administrasjon      
Stabsleiar Valborg Attestog   911 97 002
Sakshandsamar/nestleiar Rune Larsson 37 93 53 58 913 38 585
Arkivleiar Jorunn Sørlie Tveiten 37 93 56 74  
Kulturleiar Anne Fauske   945 10 770
Biblioteksjef Mari Rygg   945 22 025
Sentralbord Susanne Hegenscheidt 37 93 47 00  
Pedagogisk rådgjevar Ann Cecilie Andersen Attestog 37 93 47 43 482 14 913
       
Teknisk drift og forvaltning      
Tenesteleiar/Jordbrukssjef Kjell Øyvind Berg 37 93 40 52 918 63 403
Skogbrukssjef / Nestleiar Inge Olav Fjalestad 37 93 53 51  
Driftsleiar uteseksjonen Fredrik Langfeldt   945 32 945
Ingeniør Inger Siri Lidi   952 10 915
Fiskebiolog Arne Vethe 37 93 47 59 478 80 120
Sakshandsamar Even Simensen   913 47 332
Leiande reinhaldar Hilde Helle   951 33 997
Teknisk vakt (kveld og natt)     970 04 745
       
Flyktningtenesta      
Flyktningkonsulent Anne Løyland   413 56 922
   
Tannklinikken i Bygland   37 93 40 88  
       
Setesdal barnevern  Hedda Schaanning 37 93 75 00 476 42 462
       
PLEIE OG OMSORG      
Tenesteleiar pleie og omsorg Kåre Einar Larsen   905 85 268
Avdelingsleiar Byglandsheimen Miriam Honnemyr   908 39 222
Avdelingsleiar Open Omsorg Camilla Verdal   909 52 859
Avdelingsleiar Habilitering Camilla Verdal   909 52 859
Vaktrom Byglandsheimen   37 93 47 86 945 32 942
Vaktrom Open omsorg   37 93 47 86  
Open omsorg mobiltelefon 1     952 34 632
Open omsorg mobiltelefon 2     971 541 82
Open omsorg mobiltelefon 3     977 991 82
       
HELSE       
Tenesteleiar Helse Kjersti Plathe   952 15 572
Kommuneoverlege Åsulv Horverak (Sentralbordet) 379 34 700
Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl   476 23 122
Helsesjukepleiar-skolehelsetenesta Berit Susanne Nordstrand   901 45 680
       
Legekontora Bjørg Uleberg    
Bygland Telefon 37 93 47 30  
  Faks 37 93 47 31  
Byglandsfjord Telefon 37 93 47 30  
  Faks 37 93 52 42  
       
Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl   476 23 122
Helsesjukepleiar- skolehelsetenesta Berit Susanne Nordstrand   901 45 680
Jordmor Ellen Cecilie Møllen   902 58 724
Vakttelefon jordmor     903 64 272
Fysioterapeut Aslaug Simonstad Sitje   907 73 194
       
Psykisk helse- og rus      
Avdelingsleiar Kjersti Plathe   952 15 572
Spesialhjelpepleiar Rønnaug Kvaale 37 93 47 30 959 12 920
Velferdsviter Wenche Skarpengland   906 45 731
Aktivitør dagsenter (kvar torsdag) Anette S. Johansen   415 02 225
       
Distriktstannlækjar    37 93 47 39/37 93 01 95  
       
OPPVEKSTSENTRA      
Byglandsfjord oppvekstsenter      
Tenesteleiar/Rektor Hind Helene Harira   481 80 180
Ass. tenesteleiar Liv Dagny Skjeggedal   907 56 778
Lærarrom   37 93 52 49  
Barnehagen     945 10 326
SFO     481 06 217
       
Bygland Oppvekstsenter      
Tenesteleiar/Rektor Irene Moe 37 93 49 60 976 60 811
Kst. tenesteleiar barnehage Sigrid Greibrokk   957 46 056
Ass. tenesteleiar skule Lene Fjerdingstad 37 93 53 71 975 06 414
Sosiallærar/rådgjevar Ann-Cecilie Attestog 37 93 52 61 482 14 913
Barnehagen   379 34 089 945 32 950
SFO     974 16 172
       
Bygland Frivilligsentral      
Dagleg leiar Anne Fauske   945 10 770
       
Prestekontoret       
Sokneprest Kjell Steinbru   473 28 475
Kyrkjeverje Olav Nilsen   982 99 711
Prostidiakon Per Emanuelsen   977 19 173
       
Skatteoppkrevjaren i Evje og Hornnes og Bygland      
Skatteoppkrevjar Bente Lantz 37 93 23 11  
       
Agder kommunerevisjon IKS Tommy Pytten   977 60 455
       
       
Setesdal Brannvesen IKS      
Brannsjef Mikael S. Kristiansen 37 93 00 79 911 18 991
Branninspektør Olav Nese 37 93 32 46 975 79 226
Overordna befalsvakt   37 93 32 46 916 69 104
       
Interkommunal veterinær      
Veterinær Olav Robstad   481 17 984
       
Agder Sekretariat      
Utvalssekretær Inger Lise Austrud 38 35 14 09 918 69 975
Utvalssekretær Willy Gill 38 35 52 77 909 56 246