Bygland kommune sitt hovudnummer   37 93 47 00  
       
Ordførar Leiv Rygg Langerak   945 32 955
Varaordførar Vidar Frøysnes   481 48 567
         
Rådmann Aasmund Lauvdal 37 93 47 12 954 96 178
       
Rådmannen sin stab      
       
Plan og utvikling      
Leiar/ass.rådmann Kåre Einar S. Larsen   905 85 268
Fagleiar Plan Sonja Lien Skjevrak   901 51 154
Ingeniør byggesak Liv Elin Frøysnes Berg 37 93 47 17  
       
Økonomi- og næring      
Økonomileiar Knut Olav Forgard 37 93 47 04  
Løns- og næringsmedarbeidar Liv Åsne A. Andersen 37 93 47 07 911 34 810
Økonomimedarbeidar Anne Brit Lien 37 93 47 22  
Økonomimedarbeidar Hanne Skjeggedal 37 93 47 14  
       
Personal- og administrasjon      
Stabsleiar Valborg Attestog 37 93 47 05  
Sakshandsamar/nestleiar Rune Larsson 37 93 47 40  
Arkivleiar Jorunn Sørlie Tveiten 37 93 47 50  
Kulturleiar Merete A. Nilsen   907 16 070
Biblioteksjef Mari Rygg   945 22 025
Sentralbord Susanne Hegenscheidt 37 93 47 00  
Pedagogisk rådgjevar Vakant    
       
Teknisk drift og forvaltning      
Tenesteleiar/Jordbrukssjef Kjell Øyvind Berg 37 93 47 56 918 63 403
Skogbrukssjef / Nestleiar Inge Olav Fjalestad 37 93 47 55  
Driftsleiar uteseksjonen Fredrik Langfeldt   945 32 945
Ingeniør Kjell Lande   416 83 818
Ingeniør Inger Siri Lidi 37 93 47 53 952 10 915
Fiskebiolog Arne Vethe 37 93 47 59 478 80 120
Sakshandsamar Even Simensen 37 93 47 52  
Leiande reinhaldar Hilde Helle   951 33 997
Teknisk vakt (kveld og natt)     970 04 745
       
NAV - Kommunale tenester      
Leiar NAV - Bygland Anne Tordis Skjeggedal 55 55 33 33  
Sosial / folkehelsekoordinator Leif Sigurd Helle 37 93 47 20  
Flyktningkonsulent Ann-Sofie Frimanslund   916 42 562
Sosialkonsulent Anne Thea O. Malme 55 55 33 33  

 

     
Setesdal barnevern  Kari Nomeland-Strømsøe 37 93 75 00 482 27 643
       

PLEIE OG OMSORG

     
Tenesteleiar pleie og omsorg Kåre Einar Larsen 37 93 47 85 905 85 268
Avdelingsleiar Byglandsheimen Anne Vegusdal 37 93 47 89  
Avdelingsleiar Open Omsorg Camilla Verdal 37 93 47 83  
Avdelingsleiar Habilitering Camilla Verdal   41 48 27 53
Vaktrom Byglandsheimen   37 93 47 86  
Vaktrom Open omsorg   37 93 47 84  
Open omsorg mobiltelefon 1     95 23 46 32
Open omsorg mobiltelefon 2     97 15 41 82
Open omsorg mobiltelefon 3     97 79 91 82
       
HELSE      
Tenesteleiar Helse Kjersti Plathe 37 93 47 18 952 15 572
Kommuneoverlege Åsulv Horverak   419 29 300
Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl 37 93 47 29 476 23 122
Helsesjukepleiar-skolehelsetenesta Berit Susanne Nordstrand   901 45 680
       
Legekontora Bjørg Uleberg    
Bygland Telefon 37 93 47 30  
  Faks 37 93 47 31  
Byglandsfjord Telefon 37 93 47 30  
  Faks 37 93 52 42  
       
Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl 37 93 47 29 476 23 122
Helsesjukepleiar- skolehelsetenesta Berit Susanne Nordstrand   901 45 680
Jordmor Ellen Cecilie Møllen   902 58 724
Vakttelefon jordmor     903 64 272
Fysioterapeut Aslaug Simonstad Sitje   907 73 194
       
Psykisk helse- og rus      
Avdelingsleiar Kjersti Plathe 37 93 47 18 957 24 122
Spesialhjelpepleiar Rønnaug Kvaale 37 93 47 49 959 12 920
Velferdsviter Wenche Skarpengland   906 45 731
Aktivitør dagsenter (kvar torsdag) Ingunn Helleland   415 86 327
       
Distriktstannlækjar    37 93 47 39/37 93 01 95  
       
OPPVEKSTSENTRA      
Byglandsfjord oppvekstsenter      
Tenesteleiar/Rektor Katharina Skavoll 37 93 47 90 909 99 745
Ass. tenesteleiar Liv Dagny Skjeggedal 37 93 47 92  
Lærarrom   37 93 47 92  
Barnehagen   37 93 47 93 945 10 326
SFO     481 06 217
       
Bygland Oppvekstsenter      
Tenesteleiar/Rektor Gunnar Olav Attestog 37 93 47 70 909 26 140
Kst. tenesteleiar barnehage Sigrid Greibrokk 37 93 47 60 957 46 056
Ass. tenesteleiar skule Irene Moe 37 93 47 72 976 60 811
       
Bygland Frivilligsentral      
Dagleg leiar Anne Fauske   945 10 770
       
Prestekontoret       
Sokneprest Kjell Steinbru   473 28 475
Kyrkjeverje Olav Nilsen   982 99 711
       
Skatteoppkrevjaren i Evje og Hornnes og Bygland      
Skatteoppkrevjar Bente Lantz 37 93 23 11  
       
Setesdal revisjonsdistrikt IKS   37 93 23 00 (Evje og Hornnes kommune)  
       
       
Setesdal Brannvesen IKS      
Brannsjef Jerry Remme 37 93 00 79  
Avdelingsleiar, førebygjande Egil Kvitne 37 93 32 46  
Branninspektør Olav Nese 37 93 32 46 975 79 226
Overordna befalsvakt     916 69 104
       
Interkommunal veterinær      
Veterinær Olav Robstad   481 17 984
       
Agder Sekretariat      
Utvalssekretær Kjell Ivar Hommen 38 35 14 09 975 10 298
Utvalssekretær Willy Gill 38 35 52 77 909 56 246