Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøksheim / Å vere besøksheim
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forbod mot oljefyring
Forliksråd
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim / Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førehandskonferanse

G
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunepsykolog i Setesdal
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels butilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mindre byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til tolk i helsetjenesten
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Smittevern/Legionellasmitte
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tilskott til drenering - søknad
Tilskott til etablering i eigen bustad
Tilskott til tilpassing av bustad
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vaktmeister - ambulerande
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp