Status på vaksinering

Her finn du ei oversikt over kor mange som blir vaksinert. Talla vil bli oppdaterte jamnleg.
Bygland kommune har motteke ei viss mengde med vaksiner frå AstraZeneca. Desse vaksinane kjem inntil vidare ikkje til å bli brukt.

Oppdatering pr. 30.04.21
Vi har no vaksinert 185 med 1. dose, og det er 108 som er fullvaksinerte.

I veke 18 vaksinerer vi dei som er fødde i 1952, og samstundes dei med underliggjande sjukdomar.
I veke 19 held vi fram med dei som er fødde i 1952.

Oppdatering pr. 23.04.21
Denne veka er det sett 30 dosar. Alle dei vaksinerte har fått sin første dose, og vi held framleis på med dei som ligg i prioriteringsgruppe 4.
Totalt for Bygland gjeld desse tala (pr. 22.4.): 270 personar har fått 1. dose og 90 personar er fullvaksinerte. Dette talet er henta frå FHI sin statistikkbank, og er difor høgare enn talet på dei vaksinasjonane som er sette av tilsette i Bygland kommune. I talet frå FHI ligg og alle som har fått vaksina i andre kommunar, men som er folkeregisterført i Bygland. Talet på vaksinasjonar tatt i Bygland er: 151 personar har fått dose 1 og 90 er fullvaksinerte.

Oppdatering pr. 20.04.21
Det er lagt til talet på dosar vi får i veke 17: Vi får 54 dosar, der 19 av desse går til å gi dose 2 og 35 går til å gi 1. dose.

Oppdatering pr. 19.04.21
Vi held framleis på med å vaksinere personar i prioriteringsgruppe 4 (Sjå kriteria for gruppe 4 nedanfor). Samstundes blir personar mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstander med høg risiko vaksinerte.
 

Aldersgruppa som blir vaksinerte i denne veka er dei som er fødde i 1950/1951.

Totalt vaksinerte
Det er 90 personar som er fullvaksinerte og 121 personar som har fått første dose.

Risikogruppe 4:

Personar med følgjande sjukdommar/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon.

Prioritering av pasientar i risikogruppene blir gjort av fastlegane.

For personar som har fastlege i andre kommunar har vi fått lister der det er blitt gjort prioriteringar frå fastlege.

Vi følgjer prioriteringan frå FHI og får beskjed 7 - 10 dagar før om kor mange dosar vi får

Det er ingen i Bygland kommune som har fått vaksine frå AstraZeneca, alle som er vaksinert til no har fått Pfizer si vaksine.

Det som er viktig å vite, er at vi ikkje kan frakte oppblanda dosar frå Byglandsfjord til Bygland eller motsatt. Om eit vaksineglas blir oppblanda på Byglandsfjord, må alle dosane i glaset bli sette på Byglandsfjord.

Her kan du lese Folkehelseinstituttet sin prioriteringsrettleiar

Veke Dato Talet på dosar Til revaksinering Nye
1 5.1 6    
2 12.1 6    
3 19.1 6    
4 26.1 18 6 12
5 2.2. 30 6 24
6 9.2 24 6 18
7 16.2 24 12 12
8 23.2. 24 24 0
9 2.3. 18 18 0
10 9.3 18 12 6
11 16.3 18 0 18
12 23.3 18 0 18
13 30.3 18 0 18
14 6.4. 30 0 30
15 13.4. 42 0 42
16 20.4. 30 0 30
17 27.4 54 19 35
18 4.5. 36 18 18
19 11.5. 24 18 6

Revaksinering (dose 2) av dei som har fått 1. dose med Pfizer si vaksine, skal få 2. dose etter 3 - 4 veker, medan dei som får 1. dose etter 1. mars skal vente i 6 veker før dei får dose 2.

Vi gjer merksam på at det har blitt endring i oppmøteplass ved 1 - 50 dosar: 

Leilegheit i underetasjen på Byglandsheimen og ei leilegheit på Byglandsfjord. (Tidlegare var det kommunestyresalen og legekontoret på Byglandsfjord). Alle vil få beskjed om kvar dei skal møte.

 

Tid og stad

Du vil få melding om oppmøtetid og -stad når du får innkalling. Det er svært viktig at ein prioriterer denne avtalen, og heller endrar på eventuelle andre avtalar. MEN, dersom ein har symptom på luftvegsinfeksjonar (som feber, hoste eller forkjøling), må ein gi melding om at ein ikkje kan møte. Då kan denne dosen gå til den neste på lista, og du vil igjen få høve til å ta vaksinen veka etter.

Ring Bygland kommune på tlf. 37 93 47 00 dersom du ikkje kan bli vaksinert.

Viktig
Ein må møte opp på tidspunktet ein har fått - ikkje før eller etter. Dette er for å hindre at mange menneske blir samla på ei gong.

Vaksinasjonsstad

Dette vil variere ettersom kor mange som skal vaksinerast, og kor mykje plass vi treng. Du vil få melding om kvar du skal møte, og kva tidspunkt du skal møte.

Vi vil så langt som råd tilpasse oppmøtestaden som ligg nærast der du bur.

Hovudregelen er:

  • Dersom vi får 1 - 50 dosar: Leilegheit i underetasjen på Byglandsheimen eller ei leilegheit på Byglandsfjord
  • Dersom vi får over 50 dosar: Byglandshallen eller Årdalshallen