Kriteria for måloppnåing er:

  • Utvikling i sysselsetjing og talet på arbeidsplassar
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Midlane skal nyttast til bedriftsretta stønad og til andre næringsretta tiltak som er viktig for å motverke negative verknader av koronavirusutbrotet.

Ordninga blir administrert av kommunen si næringsgruppe, som innstiller til formannskapet kor endeleg vedtak om tilskot vert fatta.

Søknader vil bli fortløpande behandla. Forretningsplan må leggjast ved søknaden. 

Dersom du ønskjer å søkje om tilskot til bedrifta, eller prosjektet ditt gå inn på www.regionalforvaltning.no for å søkje.

Kontaktperson er: Stabsleiar økonomi og næring, Knut Olav Forgard, e-post: knut.forgard@bygland.kommune.no 
Prosjektleiar i Setesdal Vekst, Siri Lande (e-post: setesdalvekst@gmail.com), kan være behjelpeleg med å fylle ut forretningsplan mv.