Kva kan ein søke om?

Ein kan søke om tilskot på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:

  • Regionale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr. 450.000 - 4 mill.
  • Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000 - 2 mill.

Slik søker du:

  • Elektronisk søknad på http://www.idrettsanlegg.no innan 1. oktober
  • Kommunen prioriterer søknadane og sender dei over til fylkeskommunen
  • Fylkeskommunen vedtek tildeling

Kulturarenaer som mottek tilskot skal bli brukt til kulturformål i minst 20 år etter at midlane er utbetalt. Føresetnaden for tilskot er at det blir lagt ved tinglyst skjøte/leigeavtale for minimum 20 år.

For andre krav til søknad om støtte til kulturarenaer, les meir på fylkeskommunen si nettside