A
Avlastning, støttekontakt og omsorgsløn - Søknadsskjema
Avlastning, støttekontakt og omsorgsløn - Søknadsskjema.pdf

B
Barnehage - Ny plass (KF-101-0938)
Barnehageplass - søknadsskjema
Busskort - søknadsskjema.pdf
Busskort for heiltidsstudentar - søknadsskjema
Byggesaksblankettar

E
Ettersøksavtale

G
Grunnskuleopplæring for vaksne

K
Kalking av vassdrag - søknadsskjema.pdf
Kulturarrangement - søknad om tilskot
Kulturarrangement - tilskott
Kulturmidlar - søknad
Kulturmidlar (KF-109A)

M
Mellombels utskriving av elev.pdf
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema.pdf

P
Permisjon frå undervisning - søknadsskjema.pdf
Pleie- og omsorgstenester - søknadsskjema
Psykisk helse - søknadsskjema.pdf
Psykisk helse og rus - skjema for søknad om tenester

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574-0938)
Redusert foreldrebetaling i barnehagen - Søknadsskjema

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkeløyve
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Sett elg.pdf
Sett hjort - skjema
Sett hjort.pdf
SFO - søknadsskjema
Skjema for reiserekning.pdf
Skjenkeløyve ved eitt enkelt høve/ambulerande skjenkeløyve
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass (KF-273-0938)
Søknad om kjøp av kommunal tomt.pdf
Søknad om tenester: Støttekontakt, avlastning og omsorgsløn.pdf
Søknad på sommerjobb
Søknad på stilling (KF-405B)

T
Taggeskjema
Tilskot til fiske i Byglandsfjorden - Søknadsskjema
Tilskot til jordbruksformål i Bygland kommune 2017 - 2021, Søknadsskjema
Tilskot til jordbruksformål i Bygland kommune 2017 - 2021, Søknadsskjema.pdf

V
Vassmålaravlesing
Vassmålaravlesing (KF-262B)