Kommunane langs Otravassdraget vil saman krevje revisjon av konsesjonsvilkåra gjevne i samband med utbyggingar i otra. Ein revisjon omfattar krav på vegne av "ålmenne interesser". Det kan vere: Tilrettelegging for friluftsliv - ferdsel - fiske - vilt - erosjon - miljø/miljøfond - terskelbygging - vasspegel - minstevassføring - magasinfylling - sumarvasstand.

Vi treng innspel på tiltak som kan vere aktuelle langs Otra og sidevassdrag som kan avbøte på ulemper vi i dag har med vasskraftutbygginga.

Innspel sendast og skriftleg til post@bygland.kommune.no innan 20. april.