Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Reklameskilt langs veg

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du må søkje om å få setje opp reklameskilt ved vegen av omsyn til trafikktryggleiken. Det kan vere informasjon om næringsverksemd, eit produkt eller eit lokalt arrangement. Gjenstandane kan vere alt frå skilt til transparentar, flagg, ballongar, lys, osb. Uansett avstand frå vegen må du søkje dersom skiltet er retta mot trafikken eller er synleg for vegfarande. Kommunen gir løyve for ein avgrensa periode. Skilt på laus fot som blir plasserte på fortau, i køyrebana eller på vegkanten, er forbode. Dersom du set opp skilt utan løyve, og kommunen må fjerne det, må du betale det det kostar. Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernast, men kan la vere å gjere det dersom det hastar med å fjerne skiltet.

  Målgruppe

  • Næringsdrivande
  • Organisasjonar
  • Privatpersonar

  Kriterium/vilkår

  Du treng ikkje søkje dersom du skal setje opp

  • namneskilt eller reklame for eiga verksemd og som er plassert på sjølve bygningen der verksemda blir driven, såframt det ikkje påverkar trafikktryggleiken
  • skilt i kryss med privat veg, slik som adresseskilt eller "Køyr langsamt, born leikar"

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se veglova §§ 33 og 57, vegtrafikkloven § 5 og plan- og bygningsloven § 30-3.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Plan- og bygningsloven
  Veglova
  Vegtrafikkloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kommunen kan gje deg meir informasjon om kva det kan gjevast løyve for, kva som ikkje er tillate, og kva du kan gjere utan å søkje om løyve.

  Søknaden sendes til

  Bygland kommune
  4745 Bygland

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:30
  Gyldig til
  2020-11-30