Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. januar:

Punkt frå møte i kriseleiinga 20.01.21

Det er jamnlege møte i kriseleiinga i samband med den pågåande situasjonen med Covid -19. Nedanfor f... Les meir

Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

Kriterium/vilkår

Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
 
Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.

Pris for tenesta

Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. (Sjå forskrifta § 7 og 8)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
 
 • formålet med planen 
 • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
 • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
 • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
 • funksjonell og miljømessig kvalitet 
 • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
 • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
 • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
 • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
 • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
 • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
 
Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
 
Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
 
Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

Klagemulighet

Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-01-20 13:34
Gyldig til
2020-11-30