Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reduksjon eller fritak for skatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsett betalinga, få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

  Målgruppe

  Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

  Kriterium/vilkår

  Du kan få utsett innbetaling av skatte- og avgiftskrav dersom du er mellombels ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom. Skattekravet kan bli sett ned eller fråfalle dersom betalingsevna di er varig svekt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Skatteoppkrevjaren (kemner/kommunekasserar), Skatteetaten

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå skattebetalingslova kapittel 15.

  Lover

  Skattebetalingsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Skatteoppkrevjaren vil kunne hjelpe deg med å setje opp ein søknad. Den skal innehalde

  • namn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. inntekta til sambuaren/ektefellen/partnaren) dei siste to åra
  • kor mange som blir forsørgja og alderen deira
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsetjing
  • kva for krav som blir søkt ettergjevne
  • opplysning om eventuell sjukdom
  • melding om faste utgifter
  • grunngjeving for søknaden

  Alle opplysningane bør vere dokumenterte.

  Vedlegg

  Kopi av skattemelding for dei siste to åra, eventuelt siste skjønnsfastsetjing

  Søknaden sendes til

  Skatteoppkrevjaren i Bygland
  Kasernevegen 19
  4735 Evje

  Epost: skatt@e-h.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Skatteutvalet avgjer ettergjeving av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjeld summar over kr 200 000, har skattekontoret avgjerdsmyndet. Skatteoppkrevjaren kan avgjere søknader om ettergjeving/nedsetjing som gjeld forseinkingsrenter på inntil kr 50 000.

  Klagemulighet

  Det er ikkje høve til å klage over vedtak som er gjort av skatteutvalet. For vedtak som er gjort av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna organ etter reglane i forvaltningslova. Du kan likevel søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg opplyst eller at situasjonen har endra seg.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
  Telefon:37 93 23 00
  Epost:bente.lantz@bygland.kommune.no
  Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
  Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30