Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Publisering av saksdokument på Internett

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Postliste

  Tenesteomtale

  Som innbyggjar og brukar av offentlege tenester kan du lese sakslista for eit politisk utval, søknader, avslag og andre sakspapir frå ein PC der du måtte ønskje. Dette er eit ledd i informasjonsstrategien til forvaltninga der Internett i aukande grad blir nytta til å publisere saksdokument. Ein kan ikkje publisere dokument som er unnateke offentleggjering, eller som inneheld sensitive personopplysningar eller fødselsnummer.

  Kommunen må gjere ei konkret vurdering der ein set omsynet til offentleggjering opp mot personvernet før ein publiserer dokumenta. 

  Målgruppe

  Innbyggjarar og brukarar av offentlege tenester

  Kriterium/vilkår

  Det er høve til å publisere:

  • Offentlege journalar (med opplysningar om kven som har kome med ein førespurnad om ei bestemt sak)
  • Dokument som ikkje er unnateke offentleggjering og der omsynet til personvernet ikkje talar mot publisering

  Dokument til og frå offentlege etatar, næringsdrivande o.a. inneheld sjeldan personopplysningar som skulle føre til at ein ikkje kan publisere desse på Internett. Når det gjeld dokument som inneheld opplysningar om meir private forhold, er det personopplysningslova som set grensene for kva kommunen kan publisere.  

  Sensitive personopplysningar (som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte omfatta av teieplikta, og ein vil derfor ikkje kunne publisere slike utan samtykke. Det same gjeld andre personopplysningar som ikkje er underlagt teieplikt, men der den det gjeld, vil kunne kjenne det tyngjande dersom dei blir offentleg kjende. Dette kan for eksempel gjelde opplysningar om utdanning og yrkeserfaring. Ein kan ikkje publisere fødselsnummer på Internett.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Datatilsynet: Publisering på Internett
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå blant anna personopplysningslova kap. II Alminnelige regler for behandling av personopplysninger og forvaltningslova § 13 (taushetsplikt). 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Offentleglova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Bygland kommune
  4745 Bygland

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Personal og administrasjon
  Telefon:37934700
  Epost:post@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
  Besøksadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND

  Kontaktpersoner

  Navn:Jorunn Sørlie Tveiten
  Tittel:Arkivleiar
  Telefon:37 93 56 74
  Epost:jorunn.tveiten@bygland.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 14:00
  Gyldig til
  2020-11-30