Psykososialt kriseteam skal ha kompetanse til å bistå og utfylle det ordinære hjelpeapparatet.

Teamet har medlemar frå:

Helsetenesta, pleie og omsorg, barnevernstenesta, skule, prestetenesta og NAV. Teamet har erfaring med å bistå menneske i vanskelege situasjonar.

Teamet kan yte hjelp ved å:

  • Gje og koordinere psykososial førstehjelp
  • Vurdere behov for oppfølging av ramma, pårørande og hjelpepersonell
  • Etablere kontakt med det ordinære hjelpeapparatet ved behov.

Du får kontakt med psykososialt kriseteam via leiar for kriseleiinga på telefon 94 53 29 55