Plankonsulenten oppmodar om oppstartsmøte, med "Mal for oppstartsmøte". Planidéen må vere tilstrekkeleg skildra og dokumentert. Forslag til tema for ROS-analyse må meldast.

Kommunen vil normalt innkalle til oppstartsmøte innan tre veker etter at oppmodinga er motteken.

På møtet vil følgjande vere tema:

  • Forholdet til kommunen sin arealpolitikk
  • Føringar for det vidare planarbeidet
  • Planprosess og eventuelt behov for planprogram og konsekvensutgreiing, samt risiko- og sårbarheitsanalyse
  • Samrådsprosess og medverknadsprosess
  • Anna samarbeidsbehov mellom kommunen og forslagsstillar, for eksempel utbyggingsavtale
  • Om det skal behandlast byggjesak samtidig med plansaka
  • Tidsplan for behandling
  • Utgreiingskrav
  • Om behandlingsgebyr og om gebyrreglement kan fråvikast
  • Kor omfattande råd som kan bli gitt, vil avhenge av omfanget og kvaliteten på det innsende materialet.

Skjema for bestilling av oppstartsmøte, ligg lenger nede på sida, under "Vedlegg"

Kommunen skriv møtereferat etter oppstartsmøtet.