Brev frå Statens kartverk

Lokale organisasjonar og andre har rett til å uttale seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknyting til.

Kommunen hentar inn og samordnar høyringssvar og sender desse til Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka.

Stadnamntenesta gir tilråding til kartverket som har vedtaksmynde.

Fråsegna må vere kommunen i hende 13. februar 2019, og skal sendast til: Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller på epost til: post@bygland.kommune.no, og merkast med Namnesak 2018/447.