Kartverket har sendt saka på lokal høyring i kommunen, jf §8 i Lov om stadnamn. Sjå vidare informasjon i brevet nedanfor.

Kommunen hentar inn og samordnar høyringsinnspel og sender dette til Stadnamntenesta i Språkrådet, Postboks 1573, Vika, 0118 Oslo. Stadnamntenesta gir tilråding til kartverket som har vedtaksmynde.

Fråsegna må vere kommunen i hende 6. mai 2020, og skal sendast til :
Bygland kommune, Sentrum 18. 4745 Bygland eller på e-post til post@bygland.kommune.no og merkast med: Sak nr. 2017/247.

Brev frå Statens kartverk