Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Opplæringa i norsk og samfunnskunnskap skal gjere deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringa skal gi deg eit minimumsnivå i norsk.
 
Opplæringa i samfunnskunnskap blir gitt på eit språk du forstår.
 
Du vil også få ein opplæringsplan som skildrar måla for akkurat deg.
 
Når opplæringa er ferdig må du ta ein avsluttande prøve. Då vil du også få eit deltakarprov.

Målgruppe

Du er innvandrar med opphaldsløyve. Du er mellom 18 og 67 år.

Pris for tenesta

Kommunen kan ta betaling for dei som er i Noreg som arbeidsinnvandrarar eller i familie med desse.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt integreringslova Kapittel 6.

Lover

Forvaltningsloven
Integreringsloven

Forskrifter

Forskrift om læreplan for voksne innvandrere

Integreringsforskriften

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om
  • løyving av eller avslag på deltaking
  • vesentlege endringar i opplæringsplanen
  • at opplæringa blir stansa
  • godkjenning av permisjon
  • søknad om fritak.
Dette må skje innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen si avgjerd, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-11-10 10:21
Gyldig til
2020-11-30