Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er du utlending mellom 16 og 67 år og har opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, skal kommunen gje deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordninga skal verke med til at du kan ta del i arbeidslivet. Til saman skal du ha opplæring i 600 timar. Opplæringa i samfunnskunnskap skal gå føre seg på eit språk som du forstår. Norskundervisninga skal gå føre seg på norsk. Du må ha gjennomført opplæringa for å få permanent opphaldsløyve og statsborgarskap.
  Det er obligatoriske avsluttande prøver i norsk og samfunnskunnskap.

  Det skal lagast ein individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (sjå nedanfor), skal du få tilbod om vidare gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timar) dersom du har behov for det. Kommunen kan krevje at det blir gjennomført ein test for å slå fast om du har eit slikt behov.

  Målgruppe

  Utlendingar mellom 16 og 67 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. 

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis for personar mellom 16 og 67 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å tilby denne tenesta. Sjå spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  Lover

  Forvaltningsloven
  Introduksjonsloven

  Forskrifter

  Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å sørgje for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mogleg og innan tre månader etter at krav om slik opplæring blir sett fram.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om

  • løyving av eller avslag på deltaking
  • vesentlege endringar i individuell plan
  • at opplæringa blir stansa
  • godkjenning av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innan ein frist på tre veker frå du fekk vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen let avgjerda bli ståande, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:34
  Gyldig til
  2020-11-30