Lenke til nasjonale tilrådingar:

HER finn du lenke til nasjonale tilrådingar.

Overordna retningsliner:

 • Kven kan besøke: Nær slektning eller god ven, avgrensa opp til 3 personar utan symptom og som ikkje har vore i kontakt med kjent smitte. Personane må ha opphalde seg i Noreg dei siste 11 dagane
 • Besøk må avtalast på førehand ved at ein ringer til avdelinga for å avtale tidspunkt:
  • Telefon Byglandsheimen: 94532942
 • Ein kan avtale besøk alle dagar etter avtale med Byglandsheimen
 • Tidsramme for kvart besøk er inntil 60 minutt 
 • Besøket gjennomførast på eigen besøksstad i sjukeheimen. For bebuarar i omsorgsbustader kan besøket skje i leilegheit
 • Det blir ført logg over besøkande av omsyn til framtidig smittesporing. Loggen vil bli handsama i tråd med gjeldande retningsliner for personvern (GDPR).

Under besøk:

 • Besøkande blir henta av tilsette ved hovudinngang og følgd til besøksstaden
 • Besøkande utfører god handhygiene før og etter besøk. Handdesinfeksjon er tilgjengeleg ved hovuddør, samt på besøksstaden
 • Tilsette informerer besøkande korleis dei best kan beskytte seg sjølve og pasienten mot smitte ved å halde minst 1 meters avstand til andre, gå direkte til besøksstad og ikkje opphalde seg i fellesareal
 • Om det ikkje er mogleg å halde minimumsavstand på 1 meter og fysisk kontakt må besøkande ha på seg munnbind, hanskar og smittefrakk under besøket
 • Bebuarane kan få gåver, blomar o.l., men dette må leverast til tilsette når ein møter opp. Det vil då bli gjort ei smittevernvurdering i kvart enkelt tilfelle. Nokre gonger kan det vere at gåva/tilsv. må desinfiserast eller vere noko tid i karantene før bebuaren får gåva
 • Om besøkjande har med mat må denne vere klar til servering. Alle som er til stades må utføre handhygiene før ein et
 • Når besøket er over, kontaktar besøkande tilsette ved å ringe tlf. 945 32 942 eller ved å avtale ønskt tidsbruk. Besøkande blir følgde ut av tilsette når besøket er slutt

Etter besøk:

 • Felles berøringspunkt på besøksstad og ytterdør blir desinfisert av den tilsette som følgjer besøkande ut etter besøket
 • Reinhaldspersonale gjer reint på besøksstaden før kvar besøksdag
 • Besøkande blir gjort kjent med at dei ved symptom på Covid-19, skal opplyse om at dei har vore på besøk i institusjon som del av smittesporinga

Avsluttande merknadar:

Kommunen vil fortløpande vurdere situasjonen og justere desse retningslinene ut frå kva som er behovet. Om smittesituasjonen blir markant forverra, vil ein vurdere å innføre besøksforbod igjen.