Bygland kommune utsette i dag det planlagde kommunestyremøtet på grunn av ein uavklart smittesituasjon.

Tiltaket var basert på vurdert sannsynligheit for smitte og uvisse knytt til tidspunkt for når eventuell smitte kunne ha funne stad. Det var i tillegg viktig å sikre at kommunen hadde kapasitet til å drive kriseleiing, og det hadde ikkje vore mogleg med sentrale delar av leiinga i kommunen bunde opp i kommunestyremøte.

Situasjonen er no under kontroll. Personane det gjeld er sett i avventande karantene i vente på nye testar. Det er ikkje nødvendig med fleire tiltak på noverande tidspunkt.

 

Det utsette Kommunestyremøtet blir flytta til 21. desember