Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Erstatningsordninga skal sikre at landbruksføretak ikkje lir tap fordi dei får pålegg frå det offentlege som eit ledd i å oppnå trygg mat og miljøvennleg produksjon. Du kan få erstatning for

  • produksjonstap av plantar og husdyr
  • saneringstiltak
  • tap i ein pålagt opphaldsperiode
  • produksjonstap ved flytterestriksjonar på bier
  • nedfôringskostnader osb. på grunn av radioaktivitet

  Målgruppe

  Verksemder innan landbruket som

  • er registrerte i Einingsregisteret
  • er registrerte som meirverdigavgiftspliktige
  • kan levere årsoppgåve som landbruksføretak
  • er husdyreigar

  Verksemder som ikkje fell inn under målgruppene over, kan likevel få utbetalt erstatning dersom dei har hatt enn omsetnad på minst 20 000 kroner dei siste tolv månadene før pålegget eller restriksjonen blei gjeven.

  Kriterium/vilkår

   

  • Verksemda skal ikkje ha valda tapet forsettleg eller grovt aktløyst
  • Verksemda har oppfylt varslingsplikta
  • Verksemda har gjennomført pålagte tiltak
  • Tapet ikkje kan dekkjast gjennom ei allmenn forsikringsordning eller på annan måte

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du søkjer om erstatning ved å fylle ut eit skjema frå Landbruksdirektoratet.

  Skjema

  Skjema LDIR-278 og SLF-279

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

  Vedlegg

  • Kopi av offentleg pålegg eller restriksjon
  • Stadfesting på at heile eller delar av pålegget eller restriksjonen er gjennomført
  • Dokumentasjon over tap
  • Annan nødvendig dokumentasjon

  Søknadsfrist

  Seks månader etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomførte.

  Søknaden sendes til

  Fylkesmannen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkesmannen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Fylkesmannen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Fylkesmannen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statens landbruksforvaltning, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:30
  Gyldig til
  2020-11-30