Føremålet med planen er å tilretteleggje for næring, tenesteyting, bustad, kommunaltekniske anlegg, småbåthamn, sentrum, grønstruktur, fritids- og turistføremål med tilhøyrande infrastruktur.

Gjer merksam på at Bygland kommune ynskjer spesielt innspel vedr. kulepunkt 3 og 4 i vedtak til plan- miljø- og ressursutvalet for 1. gongshandsaming. Vedlegg 5.

Reguleringsplanforslager er lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset og er tilgjengeleg på kommunen si heimeside: www.bygland.kommune.no under planar-høyring. Planen er i målestokk 1:1000 i A1 format.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendast innan 13. november 2018 til:
Bygland kommune,Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no , og merkast med saksnr. 18/99

For nærare informasjon om planarbeidet: sakshandsamar Sonja Lien Skjevrak tlf: 90 15 11 54 eller e.post: sonja.skjevrak@bygland.kommune.no