Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for fritids- og turistføremål, masseuttak, campingplass og næringsbusetnad og tilhøyrande infrastruktur.

Reguleringsplanforslaget er og lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset  eller du finn det på heimesida - i planinnsyn.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendast skriftleg innan 28.05.2020 til: Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no og merk med sak nr.
19/251.

Her kan du sjå dokumenta:

Utgåande brev

Planbeskrivelse

Føresegner

Plankart

ROS-analyse