Føremålet med planen er å leggje til rette for bustadbygging, bryggeanlegg, senking av terreng under vatn, friluftsliv og teknisk infrastruktur.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset og er tilgjengelig på kommunen si heimeside under planar-høyring.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget kan sendast skriftleg innan 15.08.2022 til: Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no og merkast med sak.nr 19/497.

For nærare informasjon om planarbeidet: sakshandsamar Inger Siri Lidi tlf: 952 10 915 eller e-post: inger.siri.lidi@bygland.kommune.no