Føremålet med planen er å tilrettelegge til masseuttak.

Reguleringsplanforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset. Du finn og dokumenta på denne sida.

Planen er i målestokk 1:1000 i A1 format.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendast innan 06. november 2018 til:
Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no, og merkast med saksnr 18/37.

For nærare informasjon om planarbeidet: sakshandsamar Inger Siri Lidi tlf: 37934753 eller e.post: inger.siri.lidi@bygland.kommune.no  

Plandokument

Reguleringsføresegner

Reguleringsplankart