Kommunane Evje og Hornnes og Bygland tar jamnleg ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunane. I samband med smitteutbrotet etter påske, blei det vurdert at vi låg i risikonivå 3. Å liggje i risikosone 3 vil seie at det er fare for vidare smitte, at delar av dei kjende smittetilfella har ukjent smitteveg, og at smittesporing og testing er under press.

Fredag blei kommunane plassert i risikonivå 1, noko som betyr at det er ingen eller få påviste tilfelle, men med moglegheit for oppblussing.

I samband med at vi blei plassert i risikonivå 3, tilrådde kommuneoverlegen at vi burde halde 2 meters avstand til andre menneske. Etter at smittesituasjonen har roa seg, og vi er tilbake til risikonivå 1, har kommuneoverlegen vurdert at vi kan gå tilbake til å halde 1 meters avstand til andre.

Vi minner om at det framleis er svært viktig å følgje dei nasjonale retningslinene!