Målet med ordninga er å motvirke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordninga er barn og unge med fattigdomsproblem. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot.

Korleis søker du?

Du søker direkte på Bufdir sin søknadsportal. Her må du logge inn med bankID.
Her er lenka til søknadsportalen.

Det kommunen gjer då, er å vurdere søknadane og rangere dei. Dette gjer kommunen etter at søknadsfristen er ute.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Her er lenke til meir om denne ordninga.