Bygland kommune har eit sterkt ynskje om å tilrettelegge for næringsutvikling.

Vi samarbeider nært med Setesdal Regionråd og har eit eige næringsfond som vert nytta til å fremje næringsutvikling i kommunen.
Fondet kan brukast både til finansiering av kommunal infrastruktur og tilskot til tiltak i, og etablering av privat verksemd.

Kommunen sin kontaktperson i høve næringssaker er Liv Åsne Austad Andersen