Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen har legevakt som skal dekkje behovet for akutt hjelp. Du kontaktar legevakta når det ikkje er mogleg å få kontakt med fastlegen.

  Målgruppe

  Alle som held til i kommunen

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

  Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
  Pasient- og brukarrettslova kapittel 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ved livstruande/svært alvorlege situasjonar, ring 113

  Ring legevakta på telefon 38 07 69 00

  På kvardagar mellom kl 08:00 og 15:30 kontaktar du din eigen fastlege ved behov for akutte legetenster.
  Telefon: 37 93 47 30

   

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og gjer greie for opplysningar som kan vere viktige for klagebehandlinga.

  Du kan også klage til fylkesmannen i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
   
  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:34
  Gyldig til
  2020-11-30