Det leggjast vekt på at vegen fremjar rasjonell landbruksdrift og tek vare på heilskapelege løysingar uavhengig av eigedomsgrenser. Konsekvensane som vegen vil ha for natur, kulturminne og friluftsliv, vil bli vurdert.

Meir informasjon om landbruksveg finn du her

For bruk av skogfond og søknad om tilskot til landbruksveg visar ein til eigne linkar. Ta kontakt med skogbrukssjefen om du trenger meir informasjon eller veileiding om landbruksvegar.