Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova §12 - 14.

Du kan klage på kommunen sitt planvedtak til Statsforvaltaren i Agder, innan tre veker frå kunngjeringsdato, jfr. kap. VI i forvaltningslova.

Eventuell klage kan sendast til Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland innan 05.07.22.

Dokumenta i saka finn du under Vedlegg