Føremålet med planen er å leggje til rette for utbygging av Austad kraftverk. Vedteken plan med vedlegg finn du nedanfor.

Planvedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Agder i samsvar med §§12-12 og 1-9, jf. Kap. VI i forvaltningslova.

Klage må vere sett fram skriftleg til  Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland, innan 16.06.20.

Krav til erstatning etter plan- og bygningslova §15-2 og krav om innløysing etter same lov §15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord. Eventuelle krav må fremjast til Bygland kommune.

Kunngjering
Plankart for Austad Kraftverk Vertikalnivå 1
Plankart for Austad Kraftverk Vertikalnivå 2
Vedtekne føresegner
Planomtale Austad kraftverk