Føremålet med planen er å leggje til rette for trafikktryggleik gjennom kurve- og siktutbetring.

Vedteken plan med vedlegg finn du lenger nede på sida (under "vedlegg")

Planvedtaket kan klagast på til Fylkesmannen i Agder i samsvar med §§ 12-12 og 1-9, jf. Kap. VI i forvaltningslova.
Frist for å klage på vedtaket er sett til 02.08.2022, og kan sendast til post@bygland.kommune.no

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter same lov § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.