Indikasjon for testing av covid-19

Kriterie for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringar må tilpassast lokale forhold og kapasitet)

  • Pasientar med akutt insettende luftvegsinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasientar i alle helseinstitusjonar med akutt luftvegsinfeksjon
  • Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftvegsinfeksjon
  • Person med akutt luftvegsinfeksjon som har vore i nærkontakt med eit stadfesta tilfelle av covid-19
  • Spesielt sårbare grupper bøf vurderast for testing, sjølv ved milde symptom

* akutt luftvegsinfeksjon med minst eitt av symptoma feber, hoste og kortpust

Retningslinene er under stadig oppdatering

For å få dei, til ei kvar tid, gjeldande retningsliner for testing, kan du gå inn på :https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/