Kommunekart - enkel

Kommunekart - avansert

 • «Kommunekart – enkel» som skal vere enklast mogeleg å bruke, og derfor har mindre funksjonalitet. Den er meint for «folk flest»
 • «Kommunekart - avansert». Den er tenkt til bruk for meir profesjonelle brukarar, som treng fleire opplysningar og fleire val. Her har ein mellom anna
  • målestokkrett utskrift, og ein kan få utskrift til pdf
  • Fleire kartlag enn i den enkle varianten
  • opplysningar om eigedom (gnr/bnr), byggnr, høgdetal på høgdekoter osb. ved å trykke i kartet og velje «meir info»
  • lenke til andre løysningar, som t.d. for eigedom, der har eg lagt inn lenke til «Se eigedom», «Gårdskart på nett» og «Gammel grunnnok». (trykk på eigedom og velg «meir info»)
  • For planar ligg det lenke til planinnsyn (der ein kan hente ut dokument, t.d. plankart og føresegner, samt sjå saksgongen for pågåande planar)
  • teiknforklaring
  • Det er lagt inn aktsemdskart frå nve for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang

Dei ulike kartlaga ser de ved å trykke på pila ved sidan av kommunevåpen og namn.