Jordbruk i Bygland

Det er ca 8 000 daa med fulldyrka mark i kommunen. Me er stolte av at det i løpet av dei siste 5 åra er søkt om og godkjent mest 200 daa med nydyrka jordbruksareal. Sauehald er den største husdyrproduksjonen med boritmot 1 500 vinterfora sauer, men det er plass til mange fleire husdyrprodusentar.

Kommunen forvaltar mange ordningar for jordbruket:

  1. Produksjonstilskott i jordbruket
  2. Jord - og konsesjonslov
  3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL )
  4. Innovasjon Norge
  5. Kommunalt jordbruksfond