Hovatn Aust Vindkraft AS planlegg å bygge og drive eit vindkraftverk aust for Hovatn. Vindkraftverket vert planlagt over to delområde, på Gnuldrehei - Stavtjørnehii og Reiskæven - Rosstejørnfjelli.

Planområdet utgjer ca 9,1 km2 og det vert planlagt å bygge inntil 37 vindturbinar med ein installert effekt på ca 3,3 MW per turbin. Kraftproduksjonen er tenkt overført til eksisterande 132 kV regionalnett sør for Hovassdammen via ein 2,7 km lang 132 kV kraftleidning.

NVE vil halde folkemøte om saka onsdag 3. desember på Ose grendehus kl 19:00.

Konsesjonssøknaden finn du HER