Konsesjonssaka vil no venteleg gå til OED, sidan fylkesmannen har kome med innsigelse, og det er venta klager på konsesjonsvedtaket. Endeleg avgjerd vil truleg kome om eit års tid.

Utbygginga vil ha store konsekvensar for Bygland kommune, både i utbyggingsfase og i driftsfase. Inntekter frå eigedomsskatt vil gje kommuneøkonomien eit kraftig oppsving og grunneigarar vil få betra inntekt av eigedomane sine. Samstundes vil store naturområde bli berørt av utbygginga.

Meir om konsesjonen finn de her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=220&type=A-1%2CA-6