Saka vert teken opp for å få avklare rett skrivemåte for offentleg bruk. Kartverket har sendt saka til lokal høyring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Lokale organisasjoner og andre har rett til å uttale seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknytting til.

Kommunen hentar inn og samordnar høyringinnspel og sendar dette til Språkrådet. Språkrådet gir tilråding til kartverket som har vedtaksmynde.

 

Fråsegn må vere kommunen i hende innan 12. august 2023, og sendast til: Bygland kommune, sentrum 18, 4745 Bygland eller e-post til post@bygland.kommune.no og merkast med; namnesak 2023/142

Sjå vedlegg for brevet frå Kartverket