Helsestasjonen følgjer i utgangspunktet følgjande rutinar:

 • Heimebesøk av helsesjukepleiar når de kjem heim frå sjukehuset
 • 6 veker: Kontakt med helsesjukepleiar og lege
 • 3 mnd: Kontakt med helsesjukepleiar + vaksine
 • 5 mnd: Kontakt med helsesjukepleiar + vaksine
 • 6 mnd: Kontakt med helsesjukepleiar og lege
 • 9 mn:d Kontakt med helsesjukepleiar
 • 12 mnd: Kontakt med helsesjukepleiar/lege + vaksine
 • 15 mnd: Kontakt medhelsesjukepleiar + MMR vaksine
 • 2 år: Kontakt med helsesjukepleiar + lege
 • 4 år: Kontakt med helsesjukepleiar
 • Ekstra kontakt for å vege barnet/anna på forespørsel

Helsesjukepleiar arrangerer temamøte og gruppekonsultasjonar når der er høve og etterspurnad.

På helsestasjonen legg vi vekt på:

 • å ha fagleg kvalitet på tenestene
 • å møte brukarane våre venleg, høfleg og med respekt
 • å vise brukarane til rette instans dersom vi ikkje kan hjelpe
 • å yte tenesta ut frå foresatte sine behov

Kva helsestasjonen ønskjer av deg som brukar:

 • at du gir oss dei opplysningane vi treng for å hjelpe deg
 • at du gir helsestasjonen beskjed dersom det er endringar i din situasjon som får innverknad på tenesta du mottek
 • at du møter presis til avtalt tid, og gir beskjed dersom du er forhindra i å møte
 • tida er dykkar - bruk den som du vil!