Avgrensing av planområdet

Kopi av varslingsbrev: 

"I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 45/12, 45/24, 45/28 og 45/44, m.fl. i Bygland kommune.

Planarbeidet utføres av Prosjekthuset AS og Simun Stulien Plan på vegne av Tone Simonstad Knutsen og Tore Knutsen

x 9c 4akI 2O 5LDwAAAABJRU 5ErkJggg==

Eiendomsforhold

45/12, 45/24, 45/28 og 45/44, samt 0/1 (Byglandsfjorden) og 600/39 (riksvegen)

Målet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å lage en detaljreguleringsplan som tilrettelegger for to nye boliger i området. Regulerte tomtegrenser/ formålsgrenser mellom tomtene vil enkelte steder fravike dagens grenser, for å få bedre kvaliteter på tomtene. Det er også et mål å oppdatere bestemmelsene for de eksisterende boligene. Utover boligbebyggelsen vil det ses på muligheter for å regulere brygger med tilhørende grillbu/ uthus e.l. til tre av tomtene.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i Strandsoneplanen. Det er også avsatt to arealer til fremtidige småbåthavner.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Bygland kommune 25.05.2021 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeider. Det ble samtidig avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet

Dersom du har spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, kan dette sendes

Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien Logndalsvegen 6, 4540 Åseral, simonstulien.plan@gmail.com, +47 91 92 92 72

Frist for merknader er 9. juni 2023

Med vennlig hilsen

Simon Stulien Arealplanlegger Simon Stulien Plan 08.05.2023"