Opplæringa gjeld i dei faga du treng for å få vitnemål for fullført grunnskule for vaksne. Du har også rett på opplæring i grunnleggande dugleikar om du treng det. Dei grunnleggande dugleikane er å kunne:

  • lese
  • reikne
  • uttrykke seg skriftleg og munnleg
  • bruke digitale verktøy

Opplæringa skal tilpassast ditt behov. Det gjeld både omfang, lengde og tidspunkt for undervisninga. Vaksne skal ikkje plasserast i ordinære klassar saman med barn og unge.

Søknadsskjema finn du her