Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Frå 1. januar 2015 er det innført ein ny rapporteringsmåte for forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift gjennom a-meldinga.

I a-meldinga rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytingar, forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). Meldinga skal sendast inn kvar månad av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytingar. Frist for innsendinga er den 5. i månaden etter dei månadene det skal rapporterast for.

Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift forfaller til betaling i terminar på to månader, altså seks gonger i året, ved at oppgjer skjer pr. 15. i påfølgjande månad for dei to føregåande kalendermånadene, eksempelvis pr. 15. mars for månadene januar og februar. Oppgjeret skjer til skatteoppkrevjaren.

Skatteetatens overordna mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsett og innbetalt. Meir enn 80 prosent av dei totale skattar og avgifter til stat og kommune kjem inn gjennom dei skatte- og avgiftssystema som etaten forvaltar.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar som har 0 til 8 tilsette

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt

A-opplysningslova
Folketrygdlova § 24-3 Arbeidsgiverens plikter
Skattebetalingslova kap. 5 Forskuddstrekk
Skatteforvaltningslova § 10-2 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Lover

A-opplysningsloven
Folketrygdloven
Skattebetalingsloven
Skatteforvaltningsloven

Forskrifter

A-opplysningsforskriften

___

Rettleiing - korleis få utført

Klikk på skjemalenkja under. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/Innsender eller Kontaktperson NUF.

Du kan sjå kva for roller du har i Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere ho til deg.

Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Kasernevegen 19
4735 Evje

T: 379 32 311

Søknadsfrist

A-meldinga skal sendast inn kvar månad. Fristen er den 5. i den påfølgjande månaden.
Frist for betaling av forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift er den 15. i påfølgjande månaden for dei to føregåande kalendermånadene.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Telefon:37 93 23 00
Epost:bente.lantz@bygland.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-10-31 11:15
Gyldig til2019-10-31