Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Frå 1. januar 2015 er det innført ein ny rapporteringsmåte for forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift gjennom a-meldinga.

  I a-meldinga rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytingar, forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). Meldinga skal sendast inn kvar månad av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytingar. Frist for innsendinga er den 5. i månaden etter dei månadene det skal rapporterast for.

  Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift forfaller til betaling i terminar på to månader, altså seks gonger i året, ved at oppgjer skjer pr. 15. i påfølgjande månad for dei to føregåande kalendermånadene, eksempelvis pr. 15. mars for månadene januar og februar. Oppgjeret skjer til skatteoppkrevjaren.

  Skatteetatens overordna mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsett og innbetalt. Meir enn 80 prosent av dei totale skattar og avgifter til stat og kommune kjem inn gjennom dei skatte- og avgiftssystema som etaten forvaltar.

  Målgruppe

  Arbeidsgjevarar som har 0 til 8 tilsette

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt

  A-opplysningslova
  Folketrygdlova § 24-3 Arbeidsgiverens plikter
  Skattebetalingslova kap. 5 Forskuddstrekk
  Skatteforvaltningslova § 10-2 Kontrollopplysninger fra tredjepart

  Lover

  A-opplysningsloven
  Folketrygdloven
  Skattebetalingsloven
  Skatteforvaltningsloven

  Forskrifter

  A-opplysningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Klikk på skjemalenkja under. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/Innsender eller Kontaktperson NUF.

  Du kan sjå kva for roller du har i Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere ho til deg.

  Skatteoppkrevjaren i Setesdal
  Kasernevegen 19
  4735 Evje

  T: 379 32 311

  Søknadsfrist

  A-meldinga skal sendast inn kvar månad. Fristen er den 5. i den påfølgjande månaden.
  Frist for betaling av forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift er den 15. i påfølgjande månaden for dei to føregåande kalendermånadene.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
  Telefon:37 93 23 00
  Epost:bente.lantz@bygland.kommune.no
  Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
  Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30