På grunn av krigen i Ukraina, har Bygland kommune vedteke å ta imot flyktningar. I løpet av 2022 og 2023 har kommunen busett nærare 50 vaksne og barn med kollektiv beskyttelse frå Ukraina.

Vi har kontor på kommunehuset i Bygland, og er organisert under Helse og omsorg. Flyktningtenesta driv med sakshandsaming, klargjer bustadar, hjelper til med etablering og integrering i dagleglivet, ordnar skuleplass, tilbyr og rettleier i introduksjonsprogrammet og arbeider for at flyktningane kjem ut i arbeid.

Samarbeid med andre tenester og instansar er og ein viktig del av tenesten.

Kontaktinformasjon

Flyktningkonsulent Marianne Haugvik Hodne
T: 480 23 994
E: marianne.hodne@bygland.kommune.no
 

Flyktningkonsulent Beate A. Granhaug
T: 476 33 177
E: beate.granhaug@bygland.kommune.no