Sal av fiskekort i Bygland

Det er 17 fiskekortordningar med eit 30-tal lokalitetar for sports- og fritidsfiske i Bygland kommune. Otra Fiskelag står sentralt ved organisering av fiskeretten i Byglandsfjorden og Otra. Dette kortet gjeld òg i Otra i dei andre Setesdalskommunane. I Setesdalsheiane er det mange gode fiskevatn. Fiskebestandane har teke seg monaleg opp dei siste 15 åra.

Drift og forvaltningseininga i kommunen vil arbeide for ei forenkling, eventuelt samanslåing av fiskekortordningar der det er naturleg, i samarbeid med Bygland Skogeigarlag. Planen er å få ei ordning for kvart delområde av heiane.

Lenke til oversikt over fiskekortsal i Bygland