Sal av fiskekort i Bygland

Det er 17 fiskekortordningar med eit 30-tal lokalitetar for sports- og fritidsfiske i Bygland kommune. Otra Fiskelag står sentralt ved organisering av fiskeretten i Byglandsfjorden og Otra. Dette kortet gjeld òg i Otra i dei andre Setesdalskommunane. I Setesdalsheiane er det mange gode fiskevatn. Fiskebestandane har teke seg monaleg opp dei siste 15 åra.

Drift og forvaltningseininga i kommunen vil arbeide for ei forenkling, eventuelt samanslåing av fiskekortordningar der det er naturleg, i samarbeid med Bygland Skogeigarlag. Planen er å få ei ordning for kvart delområde av heiane.

Lenke til oversikt over fiskekortsal i Bygland

 

Forvaltning av fiskeinteressene i Bygland kommune

Fiskeinteressene blir ivaretekne av kommunen gjennom miljø- og vassdragsovervaking og tilrettelegging for fritidsfiske.

Kommunen har eigen fiskebiolog som er finansiert av regulanten av Otravassdraget Agder Energi. I hovudsak er arbeidsområdet kontroll og oppfølging av konsesjonspålegga i vassdragskonsesjonane.

Fiskebiolog:
E-postadresse:
Telefon:

Avdeling

Tenesteleiar:
Besøksadresse:

Arne Vethe
avethe@bygland.kommune.no
37 93 59 80/47 88 01 20

Drift og forvaltning

Kjell Øyvind Berg
Sentrum 18, 4745 Bygland

Fiskebiologen er også med på forvaltningsoppgåver som er delegerte til kommunen, t.d. tildeling av tilskot til kalking og fiskekultiveringstiltak i vassdrag. Det praktiske arbeidet med tiltak vert i hovudsak utført av grunneigarlag.

Fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget.

Aure i Otra 2015

Rapport frå prøvefiske i Fiskeløys og Heisvatn 2011

Rapport frå prøvefiske i Longeraksvatn og Hovatn 2009

Vassdragsstyret for øvre Otra

- eit samarbeidsorgan for Bygland, Valle og Bykle kommune.

Utdrag frå vedtekter :

§ 1 Føremål

Vassdragsstyret for øvre Otra er eit organ som har til føremål å arbeide for samarbeid, fleirbruk og berekraftig forvalting av øvre Otra.

§ 2 Arbeidsoppgåver

Vassdragsstyret skal:

  • Samordne arbeidet i fagutval som til ei kvar tid er aktive i forvaltninga av interesser knytt til øvre Otra. 
  • Vere pådrivar i aktuelle saker og aktivitetar i vassdraget.
  • Vere initiativtakar i nye saksfelt som blir aktuelle, eller saksfelt der ansvaret for å ta opp saker ikkje er klart definert. 
  • Vere høyringsinstans for planar som omhandlar øvre Otra. 
  • Arbeide for at enkeltaktivitetar i Otravassdraget ikkje kjem i konflikt med andre interesser. 
  • Sikre at interesser som ikkje er representert i dei faste utval blir ivaretekne. 

I Vassdragsstyret er desse medlemer : Ordførarane i Bygland, Valle og Bykle.

Grunneigarrepresentantar frå Bygland, Valle og Otra Fiskelag. Vidare er Otteraaens Brugseierforening og Agder Energi Vannkraft representert.

Leiar er Leiv Rygg og sekretær er for tida fiskebiologen i Bygland.

Vassdragsstyret har særleg arbeida med rydding av krypsiv i Otra med stønad frå Krypsivfondet i Otra og Krypsivprosjektet på Sørlandet.

For informasjon kontakt fiskebiologen, tel. 37 93 59 80, mobil 47 88 01 20

eller arne.vethe@bygland.kommune.no